VII EDICIÓN
do 18 ao 21 de agosto
NARÓN· NEDA· CEDEIRA· VALDOVIÑO

AVISO LEGAL

Datos de identificación :

Estás visitando a páxina jazzderia.gal propiedade de Aitana Cuétara Yáñez, con domicilio social en r/ dos Castiñeiros 7. 15704. Santiago de Compostela. Galiza., con nif 32704158K, en diante LUNEDA PRODUCIÓNS.

Podes contactar con LUNEDA PRODUCIÓNS por calquera dos seguintes medios:

Teléfono: +34 646 165 044

Email: info@luneda.gal

Usuarias

O acceso e/ou uso desta páxina ou sitio web de LUNEDA PRODUCIÓNS atribúe a condición de USUARIA, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as condicións xerais de uso aquí reflectidas . As citadas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que, no seu caso, sexan preceptivas de cumprimento .

Uso do portal

Luneda.gal proporciona acceso a multitude de información , servizos, programas ou datos ( en diante , “contidos “) en Internet pertencentes a LUNEDA PRODUCIÓNS ou aos seus licenciantes aos que a USUARIA pode ter acceso.

A USUARIA asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que é necesario para acceder a determinados servizos ou contidos . No devandito rexistro, A USUARIA será a responsable de facilitar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, A USUARIA poderá recibir un contrasinal do que será responsábel, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo .

Contidos. Propiedade intelectual e industrial

LUNEDA PRODUCIÓNS é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web , así como os elementos contidos nela .

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública , incluíndo a súa modalidade de posta a disposición, total ou parcialmente, dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de LUNEDA PRODUCIÓNS.

A USUARIA comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de LUNEDA PRODUCIÓNS. Pode ver os elementos do portal e mesmo imprimilos , copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro apoio físico sempre que for, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. A USUARIA deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de LUNEDA PRODUCIÓNS.

Exclusión de garantías e responsabilidade

A USUARIA recoñece que o uso da páxina sitio web e o seu desenvólvese contidos e servizos baixo a súa única responsabilidade . En concreto, só a modo de exemplo, LUNEDA PRODUCIÓNS non asume ningunha responsabilidade nas seguintes áreas:

a) A dispoñibilidade no funcionamento das páxinas sitio web, os seus servizos e contidos e a súa calidade ou interoperabilidade.

b) A finalidade para a cal a páxina web serve aos obxectivos dA USUARIA.

c) Incumprimento da lexislación vixentes polA USUARIA ou terceiros e, en concreto, dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial que sexan propiedade doutras persoas ou entidades.

d) A existencia de código malicioso ou calquera outro elemento informático prexudicial que poida causar danos ao sistema informático dA USUARIA ou de terceiros . Corresponde Á USUARIA, en todo caso, dispor das ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes elementos.

e) O acceso fraudulento a contidos ou servizos por parte de terceiros non autorizados, ou, no seu caso, a captura, supresión, alteración, modificación ou manipulación de mensaxes e comunicacións de calquera índole na que ditos terceiros puideren actuar.

No caso de haber foros, o uso do mesmo ou doutro espazos análogos, hai que ter en conta que as mensaxes reflicten só a opinión dA USUARIA que os envía, que é a única responsábel. LUNEDA PRODUCIÓNS non se fai responsable do contido das mensaxes enviadas polA USUARIA.

Modificación deste aviso legal e duración

LUNEDA PRODUCIÓNS resérvase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal , podendo modificar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos prestados a través del como a forma en que se aparecen presentados ou localizados no seu portal.

A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e terá vixencia ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Ligazóns

No caso no que se inclúan ligazóns ou hipervínculos en luneda.gal cara a outros sitios de Internet, LUNEDA PRODUCIÓNS non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos . En ningún caso LUNEDA PRODUCIÓNS asumirá responsabilidade sobre o contido de calquera ligazón pertencente a un sitio web terceiro, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida nalgún dos devanditos hipervínculos ou noutros sitios de Internet. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Dereito de exclusión

LUNEDA PRODUCIÓNS resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a petición propia ou de terceiros, a aqueles usuarios que incumpran o contido deste aviso legal.

Lei aplicábel e xurisdición

A relación entre LUNEDA PRODUCIÓNS e A USUARIA rexerase pola normativa española vixente. Todas as controversias e reclamacións derivadas deste aviso legal serán resoltas polos xulgados e tribunais do Estado Espanhol .